ZWIĄZKI ANATOMICZNE

Związki anatomiczne między układem limbicznym a US nasuwają przypuszczenie, że musi istnieć pewien stopień funkcjonalnej współzależności między tymi układami; istotnie, drażnienie US może wywołać podobny efekt jak drażnienie niektórych części podwzgórza i jądra migdało­watego. Regulacja funkcji wegetatywnych. Właściwości układu wzgórzowo-limbicznego i układu siatkowatego wyznacza­ją trzy główne cechy reakcji emocjonalnej: treść, znak, poziom pobudzenia emocjonalnego. Należy dodać, że te same obszary, dzięki którym dochodzą do skutku procesy emocjonalne, biorą udział w regulacji czynności narządów wewnętrznych .Tak więc m.in. stwierdzono, że drażnienie drugie­go układu limbicznego (tej części układu, w której zlo­kalizowane są wszystkie niemal punkty warunkujące sa- modrażnienie i regulowanie ważnych procesów emocjo­nalnych) powoduje zmiany oddechu, ciśnienia krwi, aktywności żołądka, rozszerzanie źrenic, Wydalanie, owu- lację, czynność wydzielania w przysadce (ACTH), innymi słowy — jest to obszar, który wywiera istotny wpływ na działalność narządów wewnętrznych (Olds, 1958, s. 240— 241). Jak ujmuje to Bratkowski: „…węchomózgowie, a zwłaszcza jego drugi układ i część układu trzeciego sta­nowią najwyższy poziom reprezentacji wegetatywnej w mózgu” (op. cit., s. 35). Obserwacje potwierdzają rów­nież opinię, że drażnienie zakończeń nerwowych w narzą­dach wywołuje efekty bioelektryczne w obrębie niektó­rych struktur układu limbicznego (op. cit., s. 35).