ŹRÓDŁO ZABURZEŃ

Za źródło tych zaburzeń Pawłów uznał konflikt między dwoma sprzecznymi tendencjami: między biologicznie uwarunkowanymi dążeniami seksualnymi a społecznie wykształconym silnym poczuciem, że praktyki seksualne są złe i grzeszne, co uwarunkowało dążenie do unikania ich. W ten sposób ta sama sytuacja powodowała dwa anta­gonistyczne dążenia, prowadząc do zderzenia procesów nerwowych i wynikających stąd zaburzeń.Dla niniejszych rozważań nie jest rzeczą istotną, w ja­kim stopniu słuszne jest interpretowanie paranoi jako re­zultatu zderzenia procesów nerwowych. Chodzi tu tylko 0   wskazanie na możliwość powstania takich powiązań, które z natury rzeczy stwarzają dezorganizację procesów nerwowych, a tym samym negatywne stany emocjonalne.Fakt, że w korze mózgowej istnieją organizacje o anta­gonistycznym działaniu, nie budzi obecnie zasadniczych wątpliwości. W warunkach prawidłowych te ośrodki współdziałają ze sobą, zapewniając zatrzymanie danej reakcji wtedy, gdy jest ona zbędna. Można sobie jednak wyobrazić taki nieprawidłowo zestawiony układ, który sprawia, że ta sama sytuacją pobudza i hamuje te same czynności w tych samych warunkach. W tych wypadkach antagonistyczne układy regulacji powiązane zostały w ta­ki sposób, że produkują zderzenia w sytuacjach, w któ­rych nie jest to usprawiedliwione warunkami fizycznymi i    społecznymi.W świetle powyższych rozważań negatywne stany emo­cjonalne, występujące w sposób przewlekły bez dającej i/ się wyodrębnić przyczyny, mogą być wyjaśniane m.in nieprawidłowym układem organizacji nerwowych, który powoduje nieustanne zderzenia między różnymi tenden­cjami do działania, a w rezultacie dezorganizuje aktyw­ność korową.