REAKCJE POPĘDOWE

Rolę amygdala w regulacji zachowania emocjonalnego stwierdzono także u ludzi. Jak podaje Brutkowski, w lite­raturze cytowane są dwa przypadki obustronnej amygda- lektomii u ludzi wyjątkowo niespokojnych: o jednej ope­racji donosi neurochirurg japoński Sawa, o drugiej piszą Terzian i Ore. W obu przypadkach nastąpił całkowity za­nik agresywności u pacjentów (Brutkowski, 1958, s. 42). Reakcje popędowe — np. reakcje związane z głodem — również regulowane są wielopiętrowo. J. Itonorski wy­różnił cztery piętra regulacji (dla reakcji pokarmowej): poziom podwzgórza, obszar przegrody (septal region), czo- łowo-skroniowa (fronto-temporal) część układu limbicz- nego, część korowa (Konorski, 1960 ).Jak wspomniałem, reakcje emocjonalne regulowane są przez urządzenia o funkcjach antagonistycznych. Powo­łując się na badania Wheatleya oraz Kinga, prof. Konor­ski wskazuje, iż usunięcie obszarów hamujących reakcję obronną (ucieczki) powoduje wzrost reakcji strachu (Ko­norski, 1960, s. 85—86); istnieją również obszary, które warunkują powstanie reakcji strachu. To samo można powiedzieć o reakcjach agresywnych, pokarmowych, seksualnych i in. Tak np. cytowane objawy hiperseksua- lizmu powstałe po uszkodzeniu amygdala mogą również dowodzić uszkodzenia urządzeń hamujących reakcję seksualną.Uogólniając wiele podobnych faktów, J. Konorski sfor­mułował następujące hipotezy: „Każdy odruch bezwarun­kowy (pokarmowy, obronny, seksualny etc.) dochodzi do skutku (is mediated) dzięki anatomicznie określonemu systemowi ośrodków rozmieszczonych na różnych pozio­mach osi nerwowej aż do kory mózgowej… Im wyższy jest dany ośrodek, tym bardziej wypracowane, złożone i sub­telniejsze reakcje są przezeń koordynowane (mediated)…