ORGANIZACJE MÓZGOWE

Zdaniem Hebba organizacje mózgowe tworzą struktury regulacyjne o charakterze hierarchicznym; pominę jednak bliższą charakterystykę tej sprawy, ponieważ nie jest ona niezbędnym ogniwem niniejszych rozważań. Przejdę nato­miast do bliższej charakterystyki sposobu funkcjonowania zespołów komórkowych i sekwencji fazowych, ponieważ wiąże się to bezpośrednio z powstawaniem procesów emo­cjonalnych. Według Hebba zespół komórkowy two,rzy się wtedy, gdy komórki, między którymi istnieje synaptyczne połą­czenie, zostają równocześnie wprowadzone w stan czynny. Ta równoczesna aktywność warunkuje powstanie śladu w formie, być może, wyrostka synaptycznego, rezultatem czego jest polepszenie przewodnictwa między tymi ko­mórkami, a co za tym idzie — zwiększenie prawdopodo­bieństwa ich wspólnego działania w przyszłości. Następne równoczesne wyładowania utrwalają ślad, aż w końcu do­chodzi do tego, że zespół stabilizuje się jako układ czyn­nościowy o synchronicznej aktywności. Poszczególne ele­menty układu mogą chwilowo być nieczynne lub mogą być doń przyłączone nowe elementy, czyli można powie­dzieć, iż jest to układ w pewnym stopniu zmienny, choć zarazem stabilny.Każdorazowy akt spostrzegania i działania dochodzi do skutku dzięki uporządkowanemu następstwu aktywności takich układów (sekwencja fazowa), które z kolei uwa­runkowane jest przetarciem dróg między poszczególnymi jednostkami czynnościowymi — zespołami komórkowy­mi; jeżeli drogi nie są przetarte, nie powstaje uporządko­wana aktywność umysłowa (poznawcza, skojarzeniowa, ruchowa).