NIEZAKŁÓCONY PRZEBIEG

Tak więc płynny, niezakłócony przebieg aktywności ko­rowej zachodzi wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni poziom aktywacji, gdy określony obszar został już pod- progowo pobudzony i gdy istnieje pewien zasób doświad­czeń. Zdaniem Hebba taki niezakłócony, płynny przebieg aktywności korowej stanowi istotę emocji dodatnich — uczucia przyjemności. Natomiast zakłócenia czynności ko­rowej stanowią istotę emocji ujemnych — uczucia nie­przyjemności (przykrości).Zakłócenia regulacji. Wskutek czego zostaje zakłócony tok czynności regulacyjnej? Warto się nad tym zastano­wić, ponieważ pozwala to lepiej zrozumieć naturę zjawisk emocjonalnych. Oto niektóre ważniejsze przyczyny.Jeżeli bodźce działające na osobnika występują w no­wych, zupełnie nie znanych konfiguracjach, brak jest wte­dy jakiegokolwiek specyficznego torowania (waiłinek trzeci), a więc przebieg procesów korowych będzie utrud­niony. Tak więc stykanie się ze zjawiskami całkowicie nie znanymi, obcymi, które się z niczym zupełnie nie ko­jarzą, powinno wiązać się z emocjami negatywnymi. Każ­dy miał możność przekonać się, że zapoznawanie się z zu­pełnie obcą dziedziną szybko wywołuje znudzenie i przy­krość.Źródłem zakłóceń może być niezgodność między układem bodźców zewnętrznych a torowaniem między układami. Taka niezgodność wystąpi zawsze wtedy, gdy bodźce dochodzące z zewnątrz nie będą odpowiadały po­budzeniom wewnętrznym, ponieważ ich przebiegi nie są wzajemnie zsynchronizowane. Zdaniem Hebba taka sy­tuacja ma miejsce np. wtedy, gdy osobnik zbyt często spo­tykał się z pewnym układem pobudzeń.