KOROWE MECHANIZMY EMOCJI

Taka charakterystyka roli kory w tworzeniu się reakcji emocjonalnych jest jednak w świetle innych danych nie­wystarczająca. Kora bowiem nie tylko jest na usługach emocji powstających w ośrodkach niższych, ale, jak się wydaje, sama również jest źródłem procesów emocjonal­nych. Rozpatrzmy z kolei dane, które odnoszą się do tego zagadnienia.Pogląd, iż emocje mają swe źródła również w czynności kory, należy do mniej rozpowszechnionych, a fakty, które  „ego rzecz przemawiają, są mniej znane i relatywnie nowsze. Właśnie wskutek tego na ogół panuje przekona­nie, iż podkora i układ limbiczny stanowią siedlisko me­chanizmów emocjonalnych, natomiast kora — mechaniz­mów orientacyjnych i intelektualnych. Odpowiada to omawianemu już stanowisku Fultona (s. 84). Jednakże do­kładniejsze rozpatrzenie danych dotyczących funkcjono­wania kory i jej roli regulacyjnej skłania do rewizji tego przekonania. Wiedza na temat funkcji kory jako regulatora zachowa­nia ma wiele luk, toteż nie można oczekiwać, aby ist­niała jednolitość stanowisk między badaczami tego obsza­ru. W tym stanie rzeczy niespecjalista, który nie stawia sobie za zadanie podsumowania dorobku różnych szkół, musi oprzeć się na jednej z nich w przekonaniu, że uwzględnia ona dostateczną liczbę faktów zgromadzonych przez neurofizjologię i że jest płodna dla rozważań psy­chologicznych.