INNY PRZYKŁAD REJESTRACJI

Innego przykładu rejestracji stanów wewnętrznych dostarczają badania Delgada, który stwierdził, że drażnie­nie podkorowych ośrodków emocji może stać się bodźcem dla reakcji instrumentalnej: pobudzenie elektryczne pod­wzgórza łączone z określonym ruchem może doprowadzić do wyuczenia tego ruchu jako reakcji na drażnienie pod­wzgórza (patrz: Brutkowski, 1958, s. 38).Wszystkie przytoczone do tej chwili dane wskazują, że proces zachodzący w ośrodkowym systemie nerwowym może być zarejestrowany w korze i tym samym może zostać włączony w system innych bodźców i reakcji dzię­ki analityczno-syntetycznej funkcji kory. Rzecz zrozu­miała, że emocja jako specyficzna wielopiętrowa organi­zacja procesów nerwowych może być również przedmio­tem rejestracji w korze mózgowej, tzn. u człowieka może zostać zarejestrowana na tym poziomie funkcjonalnym, który odpowiada świadomej orientacji. Powstaje pytanie: cóż to jest rejestracja na poziomie świadomej orientacji? Określenie to — intuicyjnie raczej zrozumiałe — trudno bliżej sprecyzować. Dość często spotkać można pogląd, że zdolność do świadomej orien­tacji to zdolność do słownego wyrażania procesów ze­wnętrznych i wewnętrznych. Pogląd ten pozostawia jed­nak pewne niejasności. Jak słusznie zwraca uwagę Erik- sen, niemożność słownego opisu jakiegoś doświadczenia- nie jest tożsama z nieświadomością tego doświadczenia. Kiedy więc nie jestem w stanie opisać twarzy dobrze mi znanej osoby, czy znaczy to, że jestem nieświadom tej twarzy? Mogę przecież narysować tę twarz lub rozpoznać ją wśród tysiąca innych (Eriksen, 1958, s. 173).