INNA PRZYCZYNA NIEZGODNOŚCI

Inną przyczyną niezgodności może być wytworzenie na­stawień, które nie pasują do rzeczywistości czy też nie dość szybko zmieniają się wraz ze zmianą sytuacji — wte­dy właśnie powstaje tok aktywności wewnętrznej (sek­wencja fazowa), który rozmija się z bodźcami zewnętrz­nymi, skutkiem czego aktywność korowa ulega zakłóceniu.Należy dodać, że przedstawione przykłady wybitnie upraszczają rzeczywiste stosunki w korze. Sugerują one, że układ ma charakter sztywny, tj. że impulsy przebiega­ją zawsze po tych samych torach, w rzeczywistości liczne kontakty ze światem zewnętrznym wytwarzają nie jakąś jedną, lecz wiele alternatywnych sekwencji fazowych. Można różnie patrzeć na tę samą sytuację pod warunkiem, że jest to sytuacja złożona (trudno jest znaleźć wiele róż­nych sposobów patrzenia na układ bardzo ubogi). Dlatego kontakt ze zjawiskami dostatecznie bogatymi i różnorod­nymi zapobiega szybkiemu skracaniu sekwencji fazowych (dlatego też dużo łatwiej znudzi nas prosty szlagier niż symfonia). Niemniej również i złożone bodźce, jeżeli się nie zmieniają, nie wzbogacają o nowe elementy, prowa­dzą w końcu do takich przekształceń w sekwencjach fazo­wych, iż następuje rozbieżność między torowaniem we­wnętrznym a pobudzeniem zewnętrznym, dając w kon­sekwencji emocje negatywne (nuda, zniechęcenie itp.). Źródłem zakłóceń może być pojawienie się bodźców utrudniających przebieg sekwencji fazowej S— bodźców konkurencyjnych.