BODŹCE KONSTRUKCYJNE

  1. Bodźce konkurencyjne wprowadzają w rozwijającą się sekwencję elementy obce, które nie ko­respondują z wewnętrznym tokiem procesów, a więc po­wodują rozstrojenie zorganizowanego toku aktywności. Tak dzieje się np. wtedy, gdy człowiek natrafia na prze­szkodę, gdy go coś odrywa od zajęć, którymi jest pochło­nięty, itp. Należy jednak podkreślić, że pojawienie się takich dodatkowych bodźców może odgrywać inną rolę wtedy, gdy sytuacja powtarza się wiele razy, a mianowi­cie może zapobiegać skracaniu sekwencji fazowej; tak np. przy wykonywaniu zautomatyzowanej czynności włą­czenie nowych elementów może zapobiegać znudzeniu do­świadczony kierowca, słuchając audycji radiowych w trak­cie prowadzenia samochodu po znanej trasie, później uleg­nie znużeniu, natomiast audycja radiowa będzie przeszka­dzała kierowcy niedoświadczonemu).W pewnym sensie dezorganizujący wpływ mają rów­nież bodźce bólowe. Jak stwierdza Hebb, wpływ bodźców bólowych polega na tym, że są one źródłem masywnej stymulacji rozbijającej aktualnie przebiegającą aktyw­ność mózgową. Źródłem zakłóceń mogą być czynniki, które zmieniają warunki przewodnictwa w korze mózgowej   będą to czynniki natury biochemicznej (np. niedotlenienie, niedo­bór substancji odżywczych) — dlatego też chroniczny głod, niewłaściwa dieta, zatrucie mogą być źródłem zabu­rzeń w przebiegu procesów korowych i negatywnych emocji. Podobnie oddziaływać będą czynniki, które zmniejszają lub nadmiernie podwyższają dopływ pobudzeń z układu niespecyficznego. Tak więc znaczna redukcja bodźców zmysłowych (komory ciszy, ciemność), może działać utrud­niająco na przebieg aktywności korowej i być źródłem przykrości; również nadmiar pobudzeń może mieć ten sam wpływ.